Temel pc (BİLGİSAYAR) Dersi Soruları

Temel Bilgisayar Sınav Soruları

..................................................NOT:Doğru Cevaplar (X) işareti ile belirlenmiştir. ...........................................................

1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde, Türkçe klavye düzenleri doğru olarak
verilmiştir?
a) Türkçe(W)-Türkçe(F) b) Türkçe(X)-Türkçe(Y)
c) Türkçe(F)-Türkçe(Q) (X) d) Türkçe(Q)-Türkçe(W)

2. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın ana donanımlarından biridir?
a) Bilgisayar masası b) Kamera c) Mikrofon d) Monitör (X)

 

3. Aşağıdaki klavye tuşlarından hangisi tek başına kullanıldığında
işlevsiz/etkisizdir?
a) Tab b) Esc c) Ctrl (X) d) CapsLock

4. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarlar arası iletişimde kullanılmayan bir
donanım çeşididir?
a) Ağ kartı b) Ses kartı (X) c) Modem d) Switch

5. Aşağıdakilerden hangisi olmadan bilgisayar çalıştırılamaz?
a) İşletim sistemi (X) b) Taşınabilir bellek
c) Disket sürücü d) DVD sürücü

6. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar donanım birimi değildir?
a) Yazıcı b) Klavye örtüsü (X) c) Modem d) Fare

7. Aşağıdakilerden hangisi bir yazıcı çeşidi değildir?
a) Mürekkep püskürtmeli b) Laser c) Tarayıcı (X) d) Nokta vuruşlu

8. Bilgisayarın elle tutulur gözle görülür her türlü aksamına ne ad verilir?
a) İşletim sistemi b) Giriş-Çıkış birimleri c) Donanım (X) d) Veri tabanı

9. Aşağıdakilerden hangisi bir bellek ünitesi değildir?
a) Disket sürücü b) Fare (X) c) Flash disk  d) Sabit disk

10. Windows işletim sisteminde F1 tuşu ne işe yarar?
a) Yapılan işlemi geri alır b) Seçili nesneyi siler
c) Kopyalama yapar d) Yardım almaya yarar (X)

11. Klavyedeki Tab tuşu ne işe yarar?
a) Harfleri büyültür/küçültür b) Klavyedeki üçüncü karakterleri çıkarır
c) Kelime siler d) Belli aralıklarla sekme (atlama) görevi yapar (X)

12. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar işletim sistemidir?
a) Windows XP (X) b) Word c) PowerPoint d) Excell

13. Bilgi kaydetme hiyerarşisine göre aşağıdakilerden hangisinin altında klasör
oluşturulamaz?
a) Disket b) Klasör c) Dosya ya da Belge (X) d) Masaüstü

14. Aşağıdaki dosya uzantılarından hangisi bir resim/grafik dosya uzantısıdır?
a) jpg (X) b) mp3 c) xls d) pas

15. Bilgisayarlarda sayı sistemlerinden hangisi kullanılır?
a) 256'lı sayı sistemi b) 16'lı sayı sistemi
c) 10'lu sayı sistemi d) 2'li sayı sistemi (X)

16. Bilgisayarlarda veri depoları için kapasite ölçü birimi nedir?
a) Metre b) Kilogram c) İnç d) Byte (X)

17. Windows işletim sisteminde en basit metin düzenleme programı aşağıdakilerden
hangisidir?
a) Not defteri (X) b) Hesap makinesi c) Paint d) Windows gezgini

18. Aşağıdakilerden hangisi Windows işletim sistemindeki Geri Dönüşüm Kutusu
için söylenemez?
a) Önemli dosyaları yedeklemek için kullanılan bir alandır (X)
b) İçerisindeki tüm dosyaları tamamen silmek mümkündür
c) İçerisinde bulunan dosyaları geri kurtarmak mümkündür
d) Silinen dosyaların geçici olarak tutulduğu bir alandır

19. Windows işletim sisteminde AltGr tuşunun görevi nedir?
a) Etkisi olmayan bir tuştur
b) Alt tuşunu destekleyen bir tuştur
c) Menü seçeneklerine hızlı erişim için kullanılan bir tuştur
d) Klavyedeki üçüncü karakterleri ekrana basmak için kullanılan bir tuştur (X)

20. Windows işletim sisteminde bir menü listesi seçeneği soluk renkli (pasif)
ise ne anlam ifade eder?
a) Bu seçenek o an çalıştırılamayacak bir seçenektir (X)
b) Bu seçenek önemli bir seçenek olup bilerek kullanmak gerekir
c) Bu seçenek bir kez kullanılabilir
d) Bu seçenek çalıştırıldığında Geri Al işlemi gerçekleştirilemez

21. Word programının düzen menüsündeki “Tümünü Seç” komutu veya klavyedeki
Ctrl+A hızlı erişim tuşu ne işe yarar?
a) Açık olan tüm belgeleri seçer b) Üzerinde bulunulan sayfayı seçer
c) Üzerinde bulunulan paragrafı seçer d) Çalışılan belgenin tümünü seçer (X)

22. Bir belgenin kağıda yazılmış şekliyle ekranda görüntülenmesi işlemine ne ad
verilir?
a) Sayfa kontrolü b) Yazdır
c) Yazım ve dilbilgisi denetimi d) Baskı önizleme (X)

23. Word dökümanında bir paragraf hangi tuş kullanılarak sonlandırılır?
a) Alt b) Insert c) Enter (X) d) Print

24. Aynı bina içerisinde birbirine bağlı bilgisayarların oluşturduğu yapıya ne
denir?
a) Çevirmeli bağlantı b) Etkileşim c) Kablolama d) Yerel ağ (X)

25. Excel çalışma kitabındaki her bir satır ve sütunun kesiştiği alana ne isim
verilir?
a) Metin kutusu b) Sayfa c) Formül d) Hücre (X)

26. Bir Excel çalışma sayfasında bazı satırlar gözükmüyor ise sebebi ne
olabilir?
a) Satırlar gizlenmiştir (X) b) Satırlar silinmiştir
c) Satırlar taşınmıştır d) Satırlar birleştirilmiştir

27. Excel çalışma sayfasında aşağıdakilerden hangisi bir hücrenin biçimini başka
bir hücreye vermeyi sağlar?
a) Kopyala ve yapıştır b) Kes ve yapıştır
c) Biçim boyacısı (X) d) Sürükle ve bırak

28. Excel çalışma sayfasında A sütununun hepsini seçmek için ne yapılır?
a) A sütün başlığı tıklanır (X) b) A1 hücresine tıklanır
c) Tüm sayfa seçilir d) Satır ve sütun başlığı kesişim yerine tıklanır

29. Aşağıdakilerden hangisi Excel programının kullanım amaçlarından biri
değildir?
a) Sayısal verilerden grafik oluşturmak b) Metin yazmak (X)
c) İşlem tablosu oluşturmak d) Basit bir tablo çizmek

30. Aşağıdakilerden hangisi Excel dokümanı adıdır?
a) Liste.dat b) Liste.xls (X) c) Liste.bmp d) Liste.java

31. Excel çalışma sayfasında bir satır en pratik şekilde nasıl seçilir?
a) Seçilecek satıra ait satır numarası tıklanır (X)
b) Satırdaki hücreler baştan sona fare ya da klavye tuşları ile taranarak
seçilir
c) Satırda bulunan ilk hücre çift tıklanır
d) Satır ve sütunların kesişim yerine tıklanır

32. Excel programında hücrelere formül yazma sembolü aşağıdakilerden hangisidir?
a) ( * ) b) ( = ) (X) c) ( - ) d) ( + )

33. Excel çalışma sayfasında A12 neyi ifade eder?
a) A sütununu b) A sütununda,12 nci satırda bulunan hücreyi (X)
c) 12 nci satırı d) A sütununda, 12 nci satıra kadar olan hücreleri

34. Outlook Express programında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
a) Silinmiş öğeler
b) Giden kutusu
c) Adresi bulunamayıp geri dönen öğeler (X)
d) Gönderilmiş öğeler

35. Bilgisayarda eş zamanlı karşılıklı yazışarak görüşmeye ne ad verilir?
a) 3G b) Tele konferans c) e-posta d) Chat (X)

36. İnternet Explorer ne işe yarar?
a) Yazı yazmak/okumak için kullanılan bir programdır
b) Tablo çizmek için kullanılan bir programdır
c) Sunu (slayt) programıdır
d) İnternet web sayfalarını açmak için kullanılan bir
 programdır (X)

37. Aşağıdaki e-posta adreslerinden hangisi doğrudur?
a) mb^pergen@maliye.gov.tr b) mb+pergen@maliye.gov.tr
c) mb_pergen@maliye.gov.tr (X)
d) mb#pergen@maliye.gov.tr

38. İnternet üzerindeki sunuculardan dosya indirme (kopyalama) işlemine ne ad
verilir?
a) WinZip b) Download (X) c) WinRar d) Upload

39. Elektronik postanın karşılığı nedir?
a) e-kart b) e-mail (X) c) e-ticaret d) e-Online

40. Aşağıdaki internet adreslerinden hangisi yanlış yazılmıştır?
a) www.bumko.gov.tr b) www.maliye.gov.tr
c) www@sgb.gov.tr (X) d) www.muhasebat.gov.tr

41. PowerPoint dosyasının uzantısı nedir?
a) doc b) xls c) txt d) ppt (X)

42. PowerPoint sunusunun her bir bölümüne ne ad verilir?
a) Şablon b) Belge c) Slayt (X) d) Çalışma kitabı

43. PowerPoint’teki bir sununun slaytına tarih ve saat ekleme işlemi
aşağıdakilerden hangisi ile yapılır?
a) Dosya-Özellikler b) Düzen-Özel Yapıştır
c) Ekle-Tarih ve Saat (X) d) Görünüm-Yakınlaştır

44. Windows işletim sistemi klavye düzeninde Ctrl+C ne işe yarar?
a) Seçili nesneyi pasif yapar
b) Seçili nesneyi renklendirir
c) Seçili nesnenin kopyasını başka yere yapıştırmak üzere hafızaya alır (X)
d) Seçili nesneyi siler

45. Word programında aşağıdaki klavye tuşlarına ilişkin açıklamalardan hangisi
yanlıştır?
a) Page Up: Sayfa yukarı b) Del: Sil
c) Enter: Alt satıra geç d) CapsLock: Rakamları kilitle (X)

46. Word programında yazılan bir metnin sağ tarafının düz olması isteniyor ise
yapılması gereken işlem nedir?
a) Standart araç çubuğu üzerindeki ortala düğmesi tıklanır
b) Standart araç çubuğu üzerindeki sola hizala düğmesi tıklanır
c) Standart araç çubuğu üzerindeki sütunlar düğmesi tıklanır
d) Standart araç çubuğu üzerindeki sağa hizala düğmesi tıklanır (X)

47. Word belgesi üzerinde kelime arama işlemi aşağıdaki tuşlardan hangisi ile
yapılır?
a) Ctrl+S b) Ctrl+F(X)  c) Alt+F  d) Ctrl+B

48. Aşağıdakilerden hangisi metin biçimleme ile ilgili değildir?
a) Kopyalama (X) b) Altı çizili c) Eğik (İtalik)
d) Kalın

49. Aşağıdaki işlem işaretlerinden hangisinin açıklaması yanlıştır?
a) ( - ) Çıkarma b) ( / ) Bölme c) ( * ) Karesini alma (X) d) ( + ) Toplama

50. Aşağıdakilerden hangisi Excel programında yazılmış geçerli bir formül
değildir?
a) =2 * 3 b) =A1 - / B1 (X) c) =3 + Q1 d) =C1 / 2

Soruları yayınlayan Erdoğan ÖZYILMAZ... ::)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !